شنبه, 05 مهر 1399 13:19

نکات مهم در سرویس دوره ای آسانسور

در این نوشتھ به نکات مھمی کھ در سرویس دوره ‎ ای آسانسور وجود دارد اشاره میکنیم:

-1تعویض قطعات مصرفی

-2 ‎ تعویض بلبرینگ ‎ ھا و یاتاقانھا

-3آچارکشی کامل سیستم

-4 ‎ چک کردن سیستم ‎ ھای ایمنی و بازرسی کامل ایمنیھا

-5 رگلاژ و تنظیم کامل سیستم جھت کارکرد بھینھ تعویض قطعات مصرفی: ‎

 

ھدایت کننده و یا واشرھا که این قطعات در زمان و یا کارکرد مشخص باید تعویض شوند. ‎ میدانیم که در صنعت قطعاتی ساختھ میشود کھ طول عمر مشخصی دارند و در زمان خود باید تعویض شوند مثل کفشک ھای ‎ تعویض بلبرینگ ‎ ھا و یاتاقانھا:

‎ این نوع قطعات ھم بھ نوعی مصرفی ھستند کھ برای حفظ محورھای اصلی و پایھ ‎ ھای نگھدارنده از برخورد مستقیم با یک دیگر طراحی شده اند و باید عمر مفید آنھا در نظر گرفتھ شود کھ اصولا بین 100 تا 200 ھزار ساعت کاری ھستند کھ در ‎ صورت روغن ‎ کاری و گریس ‎ کاری مناسب این زمان را کار میکنند. آچارکشی کامل سیستم: سیستم آسانسور شامل قطعات متحرک و ثابت زیادی ھست کھ بھ علت تحرک و یا لرزش ھایی کھ سیستم دارد باعث شل شدن ‎ پیچ ‎ ھا و اتصالات می ‎ شوند کھ با آچارکشی بھ موقع میتوان جلوی باز شدن اتصالات و صدمات ناشی از آن را گرفت و باید ‎ آسیب میرساند. ‎ توجھ داشت کھ سفت کردن آنھا میبایست با نیروی اعلام شده از طرف سازنده باشد چون بیش از حد سفت کردن نیز بھ آنھا چک کردن سیستم: ‎ مشخص است در تمام سیستمھای ایمنی ھمیشھ این احتمال وجود دارد کھ بھ علت رطوبت گرد و غبار و مسایل دیگر آنھا ممکن برقی پس باید ھمواره چک و کنترل شوند. است از کار بیافتد و یا بھ درستی وظیفھ خود را کھ ھمان ایمنی است را انجام ندھد مثل ترمز پاراشوت و مدارھای الکتریکی بازسازی : از اسمش مشخص است تمام قطعات در بازده زمانی مشخص باید از یکدیگر جدا و قطعات فرسوده تعویض شود چون حتما نصب شود تا سیستم بھ کارکرد خوب و بھینھ برسد. ‎ دچار پوسیدگی و یا زدگی و فرسودگی قرار گرفتن مثل بکسلھا و تراول کابل و ........ و باید جای آنھا قطعات نو و سالم نصب شود تا سیستم بھ کارکرد خوب و بھینھ برسد

روش تست سرخوردگی بکسل -1برای تست میزان سرخوردگی سیم بکسل ھا بر روی فلکھ گیربکس، باید ابتدا از بالانس بودن کابین آسانسور و کادر وزنھ -2 ‎ در صورتیکھ از بالانس بودن این دو مطمئن باشیم می توان تست سرخوردگی سیم بکسل آسانسور را انجام داد. تعادل مطمئن بود. روش تست بالانس کابین و قاب وزنھ تعادل آسانسور: -1در شرایطی کھ کابین دارای ظرفیتی معادل نصف بار نامی باشد را با قاب وزنھ تعادل در وسط چاه بھ صورتی قرار می دھیم کھ دقیقاً کابل و سیم بکسل ھای کابین و کادر وزنھ تعادل مقابل ھم و در یک خط تراز باشند. -2 ‎ سپس آسانسور را درحالت ریویزیون قرار داده اھرم ترمز گیربکس را بھ آرامی کشیده و ترمز را آزاد میکنیم. -3 ‎ با کشیدن اھرم ترمز را آزاد و فلکھ موتور را بھ چپ و راست میچرخانیم در این حالت باید کابین و قاب وزنھ آسانسور ھیچ حرکتی نکند. -4و ھمچنان ثابت در محلی کھ توقف کرده بمانند. -5پس از این مرحلھ بھ آرامی با چرخاندن فلکھ موتور بھ یک سمت: ·اگر فلکھ را بھ سمت راست بگردانیم، باید کابین بھ سمت پائین حرکت کند، و اگر بھ سمت چپ بچرخانیم، کابین بھ سمت بالا حرکت می کند و در ھر دو حالت قاب وزنھ نیز بھ جھت عکس حرکت خواھد کرد. ·اگر فشارحرکت و چرخاندن فولی موتور در ھر دو جھت مشابھ و برابر و یکنواخت باشد، و کابین یا قاب وزنھ بھ راحتی حرکت کند و دیگری بھ سختی و با فشار فولی، بالانس اشکال دارد. ‎ آرامی شروع بھ حرکت بھ سمت پائین نمایند، نشان از بالانس آنھا میباشد، اما اگر با کمترین فشار دست فولی، یکی از آنھا بھ · ‎ ھر کدام سریع ‎ تر حرکت نماید سنگین تر از دیگری است و بالانس نمیباشد. لذا ابتدا باید از بالانس بودن کابین و قاب وزنھ تعادل مطمئن شد و پس از اطمینان از بالانس بودن آنھا، تست سر خوردگی سیم بکسل بھ شرح زیر را آغاز کرد. -6کابین را بدون بار و مسافر بھ آخرین طبقھ ھدایت کنیم پس اینکھ کابین در آخرین ایستگاه متوقف شد بوسیلھ ماژیک یا ھر وسیلھ ای کھ بشود روی سیم بکسل ھا و فلکھ گیربکس با کشیدن یک خط سرتاسری ‎ علامت ‎ گذاری کرد، نشانھگذاری کنیم. خط -7 ‎ پس از بازگشت آسانسور بھ موقعیت قبلی، محل علامت ‎ گذاری را با دقت کنترل میکنیم. ‎ بریم) دوباره بھ ھمان طبقھ آخر بر میگردانیم. ‎ سراسری روی سیم بکسل ھا و فلکھ گیربکس می ‎ کشیم سپس کابین را فقط یک طبقھ جابجا میکنیم ( بھ طبقھ ماقبل آخر می -8 ‎ اگر اختلاف در محل علامتگذاری وجود داشتھ باشد، و علامت سیم بکسل ھا با ھم مغایر و بھ صورت جابجا دیده شود ‎ کشش سیم بکسل ھا مناسب نیست و مشکل دارد و باید قبل از ادامھ تست سرخوردگی نسبت بھ اصلاح کشیدگی سیم بکسلھا ‎ بکسل ‎ ھا با خط روی فلکھ اصلی گیربکس اختلاف داشتھ باشد، تست سرخوردگی را ادامھ میدھیم. ‎ اقدام شود. اما اگر محل علامتگذاری یکنواخت و بھ صورت یکجا جابجا شده باشد، مثلا“ در حد ٣ ‎ میلیمتر خط علامت سیم -9 ‎ این بار با فرمان دادن بھ کابین آسانسور آن را بھ اولین طبقھ می فرستیم، سپس دوباره بھ آخرین طبقھ باز میگردانیم.در این ‎ شرایط نباید اندازهھا جابجا شوند و از فرمول زیر استفاده میکنیم: برابر باشد. ‎ تعداد توقف منھای یک ضربدر عدد سرخوردگی اول عدد بدست آمده میبایست با با جابجایی علامت زده شده با سیم بکسل

Read 554 times