مجتمع آویستا

مشخصات و توضیحات پروژه :

مجتمع آویستا
  کارفرما : 
سرعت حرکت :  نوع درب طبقات :  نوع سیستم محرکه : ظرفیت :  تعداد توقف : 
ویژگی :

 

Read 384 times