نکات مهم در سرویس دوره ای آسانسور

نکات مهم در سرویس دوره ای آسانسور

در این نوشته به نکات مھمی که در سرویس دوره ‎ ای آسانسور وجود دارد اشاره میکنیم:

-1تعویض قطعات مصرفی

-2 ‎ تعویض بلبرینگ ‎ ھا و یاتاقانھا

-3آچارکشی کامل سیستم

-4 ‎ چک کردن سیستم ‎ ھای ایمنی و بازرسی کامل ایمنیھا

-5 رگلاژ و تنظیم کامل سیستم جھت کارکرد بھینھ تعویض قطعات مصرفی: ‎

 

ھدایت کننده و یا واشرھا که این قطعات در زمان و یا کارکرد مشخص باید تعویض شوند. ‎ میدانیم که در صنعت قطعاتی ساختھ میشود کھ طول عمر مشخصی دارند و در زمان خود باید تعویض شوند مثل کفشک ھای ‎ تعویض بلبرینگ ‎ ھا و یاتاقانھا:

‎ این نوع قطعات ھم بھ نوعی مصرفی ھستند کھ برای حفظ محورھای اصلی و پایھ ‎ ھای نگھدارنده از برخورد مستقیم با یک دیگر طراحی شده اند و باید عمر مفید آنھا در نظر گرفتھ شود کھ اصولا بین 100 تا 200 ھزار ساعت کاری ھستند کھ در ‎ صورت روغن ‎ کاری و گریس ‎ کاری مناسب این زمان را کار میکنند. آچارکشی کامل سیستم: سیستم آسانسور شامل قطعات متحرک و ثابت زیادی ھست کھ بھ علت تحرک و یا لرزش ھایی کھ سیستم دارد باعث شل شدن ‎ پیچ ‎ ھا و اتصالات می ‎ شوند کھ با آچارکشی بھ موقع میتوان جلوی باز شدن اتصالات و صدمات ناشی از آن را گرفت و باید ‎ آسیب میرساند. ‎ توجھ داشت کھ سفت کردن آنھا میبایست با نیروی اعلام شده از طرف سازنده باشد چون بیش از حد سفت کردن نیز بھ آنھا چک کردن سیستم: ‎ مشخص است در تمام سیستمھای ایمنی ھمیشھ این احتمال وجود دارد کھ بھ علت رطوبت گرد و غبار و مسایل دیگر آنھا ممکن برقی پس باید ھمواره چک و کنترل شوند. است از کار بیافتد و یا بھ درستی وظیفھ خود را کھ ھمان ایمنی است را انجام ندھد مثل ترمز پاراشوت و مدارھای الکتریکی بازسازی : از اسمش مشخص است تمام قطعات در بازده زمانی مشخص باید از یکدیگر جدا و قطعات فرسوده تعویض شود چون حتما نصب شود تا سیستم بھ کارکرد خوب و بھینھ برسد. ‎ دچار پوسیدگی و یا زدگی و فرسودگی قرار گرفتن مثل بکسلھا و تراول کابل و …….. و باید جای آنھا قطعات نو و سالم نصب شود تا سیستم بھ کارکرد خوب و بھینھ برسد

روش تست سرخوردگی بکسل -1برای تست میزان سرخوردگی سیم بکسل ھا بر روی فلکھ گیربکس، باید ابتدا از بالانس بودن کابین آسانسور و کادر وزنھ -2 ‎ در صورتیکھ از بالانس بودن این دو مطمئن باشیم می توان تست سرخوردگی سیم بکسل آسانسور را انجام داد. تعادل مطمئن بود. روش تست بالانس کابین و قاب وزنھ تعادل آسانسور: -1در شرایطی کھ کابین دارای ظرفیتی معادل نصف بار نامی باشد را با قاب وزنھ تعادل در وسط چاه بھ صورتی قرار می دھیم کھ دقیقاً کابل و سیم بکسل ھای کابین و کادر وزنھ تعادل مقابل ھم و در یک خط تراز باشند. -2 ‎ سپس آسانسور را درحالت ریویزیون قرار داده اھرم ترمز گیربکس را بھ آرامی کشیده و ترمز را آزاد میکنیم. -3 ‎ با کشیدن اھرم ترمز را آزاد و فلکھ موتور را بھ چپ و راست میچرخانیم در این حالت باید کابین و قاب وزنھ آسانسور ھیچ حرکتی نکند. -4و ھمچنان ثابت در محلی کھ توقف کرده بمانند. -5پس از این مرحلھ بھ آرامی با چرخاندن فلکھ موتور بھ یک سمت: ·اگر فلکھ را بھ سمت راست بگردانیم، باید کابین بھ سمت پائین حرکت کند، و اگر بھ سمت چپ بچرخانیم، کابین بھ سمت بالا حرکت می کند و در ھر دو حالت قاب وزنھ نیز بھ جھت عکس حرکت خواھد کرد. ·اگر فشارحرکت و چرخاندن فولی موتور در ھر دو جھت مشابھ و برابر و یکنواخت باشد، و کابین یا قاب وزنھ بھ راحتی حرکت کند و دیگری بھ سختی و با فشار فولی، بالانس اشکال دارد. ‎ آرامی شروع بھ حرکت بھ سمت پائین نمایند، نشان از بالانس آنھا میباشد، اما اگر با کمترین فشار دست فولی، یکی از آنھا بھ · ‎ ھر کدام سریع ‎ تر حرکت نماید سنگین تر از دیگری است و بالانس نمیباشد. لذا ابتدا باید از بالانس بودن کابین و قاب وزنھ تعادل مطمئن شد و پس از اطمینان از بالانس بودن آنھا، تست سر خوردگی سیم بکسل بھ شرح زیر را آغاز کرد. -6کابین را بدون بار و مسافر بھ آخرین طبقھ ھدایت کنیم پس اینکھ کابین در آخرین ایستگاه متوقف شد بوسیلھ ماژیک یا ھر وسیلھ ای کھ بشود روی سیم بکسل ھا و فلکھ گیربکس با کشیدن یک خط سرتاسری ‎ علامت ‎ گذاری کرد، نشانھگذاری کنیم. خط -7 ‎ پس از بازگشت آسانسور بھ موقعیت قبلی، محل علامت ‎ گذاری را با دقت کنترل میکنیم. ‎ بریم) دوباره بھ ھمان طبقھ آخر بر میگردانیم. ‎ سراسری روی سیم بکسل ھا و فلکھ گیربکس می ‎ کشیم سپس کابین را فقط یک طبقھ جابجا میکنیم ( بھ طبقھ ماقبل آخر می -8 ‎ اگر اختلاف در محل علامتگذاری وجود داشتھ باشد، و علامت سیم بکسل ھا با ھم مغایر و بھ صورت جابجا دیده شود ‎ کشش سیم بکسل ھا مناسب نیست و مشکل دارد و باید قبل از ادامھ تست سرخوردگی نسبت بھ اصلاح کشیدگی سیم بکسلھا ‎ بکسل ‎ ھا با خط روی فلکھ اصلی گیربکس اختلاف داشتھ باشد، تست سرخوردگی را ادامھ میدھیم. ‎ اقدام شود. اما اگر محل علامتگذاری یکنواخت و بھ صورت یکجا جابجا شده باشد، مثلا“ در حد ٣ ‎ میلیمتر خط علامت سیم -9 ‎ این بار با فرمان دادن بھ کابین آسانسور آن را بھ اولین طبقھ می فرستیم، سپس دوباره بھ آخرین طبقھ باز میگردانیم.در این ‎ شرایط نباید اندازهھا جابجا شوند و از فرمول زیر استفاده میکنیم: برابر باشد. ‎ تعداد توقف منھای یک ضربدر عدد سرخوردگی اول عدد بدست آمده میبایست با با جابجایی علامت زده شده با سیم بکسل

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

برای تماس با ما از شماره های زیر استفاده نمایید :
061-33371960
09197066013
ساعت کاری : 9 صبح تا 5 عصر